The following text was exhibited with rest of the works in an exhibition

held in Raikuu Art Museum.


"A Dying Village


In the photo exhibition, I gather the material I collected during the year 2023 from the areas of Raikuu, Pistala, and Paasniemi villages in the form of photographs and soundscapes. The exhibition offers viewers the opportunity to pause, reminisce about the past, and contemplate the future. What ultimately remains of us?


The material showcased in the exhibition was created in collaboration with locals in workshops and various communal events in the village, captured in the form of photographs and audio recordings.

Raikuu, Pistala, Paasniemi... places that are easily referred to in conversations as 'dying villages.' Places that are often merely passed by as roadside hamlets. Dying does not mean dead. Even though services and population may have dwindled over time, the village can still flourish behind a dormant façade. There are people, encounters, life, and even new beginnings there.


The heart of the village beats within its inhabitants. Over the past year, I have met people who have participated in my project by sharing stories, guiding, and sharing small fragments that would otherwise go unnoticed. This communal participation makes the village more than just a delimited area on the map; it is a rich network of shared experiences and memories. These memories and stories are preserved in a chain of narratives and memories that are passed down from generation to generation. The village's traditions and identity remain alive as people share and cherish them.


The bygone era and nostalgia play a significant role in the techniques of the artworks. The prints hung on the wall are tinted cyanotypes. Cyanotype itself is one of the earliest photographic techniques, invented as early as 1841. The world's first photo book was also printed using the same method.

The photographs displayed on the table are printed on instant film, which highlights the ephemeral and unique nature of memories. We can gather to reminisce about the past and contemplate the future around a shared table."


Seuraava teksti oli esillä Raikuu Art Museumissa järjestetyn näyttelyn yhteydessä.


"Kuoleva kylä


Valokuvanäyttelyssä kokoan yhteen vuoden 2023 aikana keräämäni materiaalin Raikuun, Pistalan, Paasniemen kylien alueelta valokuvien ja äänimaisemien muodossa. Näyttely tarjoaa katsojalleen mahdollisuuden pysähtyä, muistella menneitä ja pohtia tulevaa. Mitä meistä lopulta jää jäljelle?


Näyttelyssä nähtävä materiaali on syntynyt yhteistyössä paikallisten kanssa työpajoissa, sekä erilaisissa kylän yhteisissä tapahtumissa kuvaten.


Raikuu, Pistala, Paasniemi… paikkoja johon kaltaisineen helposti viitataan keskusteluissa vain “kuolevina kylinä”. Paikkoja jotka ohitetaan lähinnä vain silmäkulmassa vilahtelevina tienvarsikyltteinä. Kuoleva ei tarkoita kuollutta. Vaikka palvelut ja väki olisikin saattanut aikojen saatossa vähetä, voi kylä silti kukoistaa uinuvan julkisivuna takana. Siellä on ihmisiä, kohtaamisia, elämää ja uuden syntymääkin. 


Kylän sydän sykkii sen asukkaissa. Kuluneen vuoden aikana olen tavannut ihmisiä, jotka ovat osallistuneet projektiini kertomalla tarinoita, opastaen ja jakamalla pieniä palasia siitä, mikä muuten jäisi huomaamatta. Tämä yhteisöllinen osallistuminen tekee kylästä enemmän kuin vain kartalla rajatun alueen; se on jaettujen kokemusten ja muistojen rikas verkosto. Näitä muistoja ja tarinoita säilytetään kertomusten ja muistojen ketjussa, jotka kulkevat sukupolvelta toiselle. 

Kylän perinteet ja identiteetti säilyvät elossa, kun ihmiset jakavat ja vaalivat niitä.


Mennyt aika ja nostalgia näyttelevät isoa osaa teosten tekniikoissa.

Seinälle ripustetut vedokset ovat sävytettyjä syanotypioita. Syanotypia itsessään on yksi valokuvauksen varhaisimmista tekniikoista, ja se keksittiinkin jo vuonna 1841. Maailman ensimmäinen valokuvakirja on myös vedostettu käyttäen samaa menetelmää.


Pöydällä nähtävät kuvat ovat vedostettu pikafilmille, joka on omiaan tuomaan esille muistojen katoavaisen ja uniikin luonteen. Voimme kerääntyä muistelemaan mennyttä ja pohtimaan tulevaa yhteisen pöydän ääreen."